Cím: Laky Teréz Kutatói Ösztöndíj Pályázat
Kiíró szervezetek: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és Laky Teréz kutató örökösei
Pályázók köre: A hazai vállalkozásfejlesztési tevékenységeket és ez e téren elért eredményeket elemző fiatal kutatók, egyetemi és főiskolai hallgatók

A pályázat meghirdetésének előzményei és célja

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) Kuratóriuma 2005. év decemberében tartott ülésén úgy határozott, hogy kiemelkedő kutatói munkássággal rendelkező kurátora, Laky Teréz emléke előtt tisztelegve megalapítja a Laky Teréz Kutatói Ösztöndíj Pályázatot. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a kezdeményezéshez csatlakozó SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány részéről alapvető célként fogalmazódott meg, hogy szervezett keretek között támogassák a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor helyzetét feltáró tudományos kutatásokat, e tárgyban készülő tanulmányokat.

Mindezekre tekintettel a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és Laky Teréz örökösei kutatói ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hazai vállalkozásfejlesztés területén tevékenykedő fiatal kutatók, nappali tagozaton tanuló, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára, a magyar vállalkozásfejlesztés tudományos kutatásainak támogatására.

A pályázat célja a megadott témakörökben történő tudományos kutatás elvégzésének, ennek nyomán tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű alkotás (szakdolgozat, diplomadolgozat, TDK) elkészítésének támogatása.
Terveink szerint a nyertes pályázók tudományos munkái az ösztöndíj pályázatot bemutató kiadványban is megjelennek.

Pályázók köre

A pályázaton kizárólag 35 év alatti, magyar állampolgárságú magánszemélyek vehetnek részt egyénileg benyújtott kutatási pályázatukkal. Nem nyújthatók be csoportos pályázatok, és nem pályázhatnak intézmények.

Pályázati kategóriák

 1. fiatal kutatói ösztöndíj;
 2. doktori ösztöndíj;
 3. hallgatói ösztöndíj.

Mire lehet pályázni?

Pályázni kizárólag kutatási ösztöndíjra lehet. Nem nyújtható be pályázat egyéb költségek (könyvkiadás, konferencia, kiszállási költség, tárgyi eszközök beszerzése stb.) fedezésére.

FIATAL KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat célja: tudományos kutatómunka végzése s ennek nyomán a hazai vállalkozásfejlesztés témakörében tanulmány, vagy azzal egyenértékű alkotás készítése. A tanulmány valamely részének elkészítésére maximum 6 havi, a tanulmány befejezésére pedig maximum 12 havi ösztöndíj igényelhető.

Pályázhatnak: a pályázat benyújtásának időpontjában 35. életévüket még be nem töltött magyar állampolgárságú kutatók, akik munkájukhoz kapcsolódóan kutatási tevékenységet folytatnak és vállalják, hogy tevékenységük eredményeit kutatási tanulmányban összefoglalják.

Az ösztöndíj időtartama: 6, illetve 12 hónap

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. kitöltött pályázati formanyomtatvány
 2. a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata
 3. a kutatói státust igazoló munkaszerződés, megbízási szerződés, ösztöndíjszerződés
 4. igazolás a munkahely, kutatóközpont vezetőjétől arról, hogy a tanulmány a kutatási munkaterv részeként készül el.

DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat célja: tudományos kutatómunka végzése s ennek nyomán a hazai vállalkozásfejlesztés témakörében PhD-értekezés írása. A disszertáció valamely részének elkészítésére maximum 6 havi, a disszertáció befejezésére pedig maximum 12 havi ösztöndíj igényelhető.

Pályázhatnak: a pályázat benyújtásának időpontjában 35. életévüket még be nem töltött magyar állampolgárságú kutatók, akik doktori programban vesznek részt és vállalják, hogy az ösztöndíjuk ideje alatt befejezik disszertációjukat.

Az ösztöndíj időtartama: 6, illetve 12 hónap

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. kitöltött pályázati formanyomtatvány
 2. a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata
 3. a doktoranduszi státust igazoló, három hónapnál nem régebbi keltezésű hivatalos bizonylat egyszerű fénymásolata
 4. a doktori munka témavezetőjének ajánlása, amely egyben ajánlás kell, hogy legyen a programban való részvételre.

EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJA

A pályázat célja: 35 év alatti magyar állampolgárságú, vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó témaköröket érintő szakirányú képzésben részt vevő egyetemi és főiskolai hallgatók 3 hónapos kutatói ösztöndíjának biztosítása, amely megkönnyíti a szakdolgozat megírását, az ahhoz szükséges kutatómunka elvégzését.

Pályázhatnak: Magyarországon akkreditált nappali képzésben részt vevő egyetemi és főiskolai hallgatók, akik vállalják, hogy a kutatás befejezése után tudományos igénnyel megírt kéziratot nyújtanak be. Vállalatgazdasági-szervezési diszciplínákat, így gazdálkodási szakismereteket, mikroökonómiai rendszerek szervezésének, vezetésének elméleti és módszertani alapjait, vállalatelméleti, környezeti, vállalatpolitikai, stratégiai, prognosztikai, tervezési, vállalkozási, innovációs, fejlesztési, beruházási, termelési-szolgáltatási, értékesítési, munkaerő-, eszköz- és költséggazdálkodási, valamint racionalizálási ismeretköröket felölelő tantárgyakat hallgatók előnyben részesülnek.

Egyéb kapcsolódó szakterületek hallgatói is pályázhatnak, akik pályázatukban szakterületük és a téma kapcsolatát megfelelően indokolják. Előnyt élveznek azon hallgatók, akik a fentiek közül több területen is otthonosan mozognak.

Az ösztöndíj időtartama: 3 hónap

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. kitöltött pályázati formanyomtatvány
 2. egyetemi igazolás az adott iskolai évre vonatkozóan
 3. konzulens tanár ajánlása, amely egyben ajánlás kell, hogy legyen a programban való részvételre.
 4. a program során dokumentálandó a konzulens oktatóval való kapcsolattartás.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL

4.1 A KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT TÉMAKÖREI

A kiíró szervezetek az ösztöndíjak megítélése során a 2007. évben az alábbi témakörökben benyújtott pályázatokat részesítik előnyben:

 1. A magyarországi vállalkozások helyzete az uniós csatlakozást követően, egy adott szektor beható vizsgálata.
 2. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások által jelenleg igénybe vehető hitellehetőségek feltérképezése
 3. Hátrányos helyzetű magyar kistérségek gazdasági helyzetének vizsgálata, kistérségi fejlesztési programok előkészítése, elemzése.
 4. Kisvállalkozások vezetésének és szervezésének fejlődési tendenciái. Ténymegállapító vizsgálatok, a szubjektív és objektív tényezők változásának előrejelzése.
 5. Kisvállalkozások gazdaságtana. A kisvállalkozások nemzetgazdasági jelentőségének feltárása, nemzetközi összehasonlító vizsgálata, életciklusainak elemzése.
 6. A kisvállalkozások rugalmasságát befolyásoló külső és belső okok vizsgálata, karakterizálása, kauzális összefüggéseinek elemzése, a kisvállalkozás működésére gyakorolt hatások értékelése, a menedzsment stratégiai és taktikai feladatainak meghatározása.
 7. Kisvállalkozások gazdaságtana. Kisvállalkozások alapításával, működésével, fejlesztésével, diverzifikációjával, fúziójával, értékesítésével, felszámolásával összefüggő elemzések, döntéselőkészítő gazdaságossági számítások kidolgozása, a jelenlegi hazai feltételrendszer mellett történő alkalmazhatóságának vizsgálata.
 8. Kockázatmenedzselés a vállalkozásban. A vállalkozási tevékenységből fakadó kockázat tényezőinek elemzésén alapuló olyan menedzsment eljáráskombináció kifejlesztése, amely a fejlettebb uniós országok gyakorlatában meglévő metodikák felhasználásán túlmenően magába ötvözi a hazai elméleti kutatások eredményeit.

Előnyben részesülnek továbbá azon kutatási témapályázatok, amelyek hozzájárulnak a magyar tudományos kutatói utánpótlás helyzetének javításához, az egyetemi és tudományos kutatóintézetekben a tudományos fokozatok megszerzéséhez, magyar kutatók közös projektjeinek beindításához.

4.2 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályázatokat a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma által felállított, a kiíró szervezetek képviselőiből álló Bíráló Bizottság értékeli. Az eredményről a pályázók levélben kapnak értesítést. A nyertes pályázókkal a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatási szerződést köt. A pénzügyi teljesítés megkezdésére csak a szerződés aláírása után kerül sor.

Az ösztöndíjak kifizetésére két ütemben kerül sor, az első ütemben a támogatási szerződés megkötését követően a megítélt összes ösztöndíj 50 százaléka folyósítható. A pályamunka elkészítése és a szerződésben megjelölt módon elektronikus változatban (floppy vagy CD) és két nyomtatott példányban történő benyújtása a második ütem lezárásának és a további 50 százalék folyósításának a feltétele.

 4.3 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK KIFIZETÉSE

Az ösztöndíjak kifizetése a kifizetéskor hatályos SZJA törvénynek megfelelően történik.

Kérjük, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizze a pályázati felhívást, mert az esetleges változtatásokat csak az interneten tüntetjük fel.

 
 

Budapest, III. Szépvölgyi út 135., 1277 Budapest 23, Pf: 4, telefon: (06-1) 883-08-00, fax: (06-1) 481-46-01, e-mail: info@mva.hu