Elfelejtett jelszó

Gyakran Ismételt Kérdések

 

JOGI TANÁCSADÁSI ALKALMAK KÉRDÉSEI-VÁLASZAI - 22 db kérdés - frissítve 2014.11.03.

 

Gyakran Ismételt Kérdések - I. EGYEBEK (2 db kérdés)

 

Gyakran Ismételt Kérdések - II. KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT (1 db kérdés)

 

Gyakran Ismételt Kérdések - III. CÉGALAPÍTÁS (5 db kérdés)

 

Gyakran Ismételt Kérdések - IV. ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSE (12 db kérdés)

 

Gyakran Ismételt Kérdések- V. A II. PILLÉR

 

 

2014.03.07.

Ki vehet részt a programban?

A Közép-Magyarország Régióban állandó lakcímmel rendelkező, 18-35 év közötti fiatal, aki más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik, és új vállalkozást szeretne indítani.

Hogyan lehet támogatáshoz jutni?

A pályázat két ütemből áll. Az pályázhat a program II. pillérében az általa létrehozott vállalkozás felmerülő költségeinektámogatására, aki az I. pillér több hónapot felölelő szakmai munkájában sikeresen részt vett. Tanúsítvánnyal rendelkezik képzési szakasz lezárásaként, valamint végleges üzleti terve elfogadásra került.

Hogyan lehet jelentkezni?

A www.mva.hu/segitunkinditani oldalon a program iránt érdeklődők a jelentkezés online felületén regisztrációval indítják el elektronikus adataik feltöltését. A jelentkezés véglegesítése mentéssel zárul. A jelentkezés lezárása után folyamatosan tájékoztatjuk a program további eseményeiről.

Hol lesznek a program képzései?

A képzésbe vont személyek igényeihez próbáljuk igazítani a helyszíneket.

Mikor lesznek a képzések?

A képzések előreláthatólag 2014 júniusától indulhatnak, egyidejűleg több helyszínen 20-25 fős csoportokban. A júniusi képzésindítás indoka, hogy a képző szerv kiválasztását a Közbeszerzési Törvény rendelkezései szerint folytatja le a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a közbeszerzési eljárás hosszabb időszakot igényel.

Mit kell tenni ahhoz, hogy a 3 millió forint támogatási összegre pályázhasson valaki?

A jelentkezőknek a pályázat I. pilléréhez kapcsolódóan:

Részt kell vennie:

El kell készíteni a vállalkozás üzleti tervét, melynek a II. pillér pályázatának részeként történő benyújtására

Milyen programelemek lesznek a program során?

Többféle képzés, szakmai workshopok, előadások, interaktív beszélgetések, konferenciák. Tanácsadó segítségével történő felkészítés az üzleti terv összeállítására és az üzleti terv elkészítésére valamint a vállalkozás megalapítására.

Milyen típusú képzések lesznek?

A vállalkozó személyével, a vállalkozás indításával kapcsolatos ún. orientációs képzések, tréningek. A szakmai képzéseket a résztvevők szintjének megfelelően alakítjuk ki a következő témakörökben:

2014.03.24

A 2014.03.17-én 11 órakor megrendezett ügyféltalálkozón feltett kérdések és válaszaik

 

Válasz:

1.,A pályázás feltétele, hogy a 18-35 év közötti természetes személy, más vállalkozásban közvetlen, vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli, vagy többségi tulajdonosa.

2., A www.mva.hu/segitunkinditani honlapon naprakész információkkal tájékoztatjuk a regisztrált, és jelentkező fiatalokat. A program toborzása során 2014.04.30-ig áll nyitva a jelentkezés. 2014.04.15-ig végleges mentést nem lehet eszközölni. A lezárás-végleges mentés, pdf formátumban történő legenerálás után, a személyazonosságot igazoló okmányok hitelsített másolatát, és a programbavonási kérelmt jelentő szándéknyilatkozatot lesz szüksges megküldeni 2014.04.30-ig.

3., A véglegesített, és beküldött adatlapon további módosítások nem hajthatók vegre.

4.,i., A kiválasztás során a pályázati felhívás során támasztott alapvető jogosultsági feltételek kerülnek vizsgálatra, majd személyes jelenlétet igénylő írásos kompetencia mérésre kerül sor előre rögzített feladatsor alapján. A kiválasztás 3. eleme a személyes kompetencia mérés.

4.,ii., Nem

5., A program II. pillérében, a támogatott alapító tagnak rendelkeznie kell, az I. pillér keretében biztosított képzés eredményes elvégzését igazóló tanúsítvánnyal, valamint jóváhagyott üzleti tervvel. A program során a képzésbe vont személlyel kötött kétoldalú megállapodásban, büntetőjogi felelőssége tudatában kell arról nyilatkoznia az Egyénnek, hogy az Ávr. 83 § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr. 84. §-ában foglaltak szerint visszafizeti. A támogatás igénylőjét tájékoztatási kötelezettség illeti meg, abban az esetben ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás következik be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik.

6., A program II. pillérében pályázó egyéni vállalkozó, vagy cég alapító tagjának kell lennie, aki rendelkezik a program I. pillérében eredményesen teljesített képzések tanusítvánnyal, elkészített, jóváhagyott üzleti tervvel.

6.i., A jelen szabályozók alapján nincs jogi akadálya annak, hogy a pályázó nappali tagozatos hallgatóként munkaviszonyt létesítsen. Az esetre irányadó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések:

• A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/F. § • A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

• A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1),

• A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 3. § (1), 103. § (1), 115. §, 7., A 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 8:2 § ÉRTELMÉBEN (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

 

Válasz:

Jelen pályázati felhívás esetében 1 alapító tag által létrehozott új vállalkozás részesülhet a jóváhagyott üzleti terv(ük) alapján támogatásban. A választott cégformától függetlenül, legfeljebb 3.000.000.- Ft-os támogatásban.

Válasz:

1., Nem.

2., Igen, max. 50 %-os üzletrésztulajdonosként.

Válasz:

1., A program II. pillérének pályázati dokumentációjában kerülnek nevesítésre. A megvalósítás során a kialakított piaci kapcsolatokat (minimálisan elvárt célérték 5), dokmentált együttműködéseket kell igazolni, az együttműködés jogi formája szerint: szerződés, együttműködési megállapodás, megrendelés. A fenntartási jelentésben a program megkezdésétől számított 365 napon belül minimálisan 500.000.- Ft-ban realizálódott nettó árbevételt kell igazolni.

2.,Egy személy csak egy üzleti tervet nyújthat be.

3., Az üzleti kapcsolatok igazolásának módja az együttműködés formájának megfelelő dokumentum – együttműködési megállapodás, szolgáltatási szerződés, szándéknyilatkozat stb.-. A számlával igazolt, szolgáltatási tevékenység szerződés vagy megállapodás szerinti teljesülésének igazolása magánszemélynek nyújtott szolgáltatás esetén nem deklarált.

4., Irodai bérleti díjként, a szakmai megvalósító(k) irodabérleti költségei elszámolhatók.

 

Válasz:

TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOZÁSOK MENTÉN, A KÖZVETLEN, VAGY KÖZVETETT BEFOLYÁS FOGALMA SZERINT A 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 8:2 § ÉRTELMÉBEN

Válasz:

1., A véglegesen lezárt üzleti terv jóváhagyása után.

2., Ugyan azon tevékenység végzésére nyilvántartott vállalkozás nem pályázhat, akkor sem ha pillanatnyilag szünetel. A program közvetlen célja, hogy új mikro- vállalkozások jöjjenek létre.

3., A végleges üzleti tervnek a jelentkezési szakasz végére kell elkészülnie.

4., A program keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás. Ugyanakkor a pályázati felhívás a már Támogatott számára előleg igénylés lehetőségét is biztosítja.

5., A hazai forádból megvalósuló program keretében,költségoptimalizációs szempontok miatt, csak a 18 és 35 év közöttiek pályázhatnak.

6., A korhatárok számításánál, az irányadó a Támogatási szerződés aláírásának napjában való teljesülés.

7., Nem alkalmazhat külföldi munkavállalót.

8., 9., A jelentkezés végén, Szándéknyilatkozaton kérjük jelezni a képzés intezitásával kapcsolatos igényeket is. A Szolgáltató, a többségi igények mentén alakítja a képzések idejét, intenzitását, helyszínét.

10., A kötelező fenntartás ideje 6 hónap.

11., A program II. pillérének pályázati útmutatója 2014. április végével elérhető lesz.

Válasz:

1., ??

2., Mind a két finanszírozási formára van lehetőség.